HILMI-FPI Gresik Beserta Relawan Lain Terjun ke Lokasi Banjir
  I